1.maijs / 2022

Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra Kristus Augšāmcelšanās svētku vēstījums

Augstisvētītajiem Virsganiem, Dievu mīlošajiem draudžu ganiem, godbijīgajiem diakoniem, visgodājamai mūku kārtai un visiem Latvijas Pareizticīgās Baznīcas uzticīgajiem bērniem.

”Augšāmcelšanās diena, svētkos apgaismosimies un apkampsim cits citu. Teiksim: brāļi, arī tiem, kas mūs nīst, piedosim visu Augšāmcelšanās dēļ un sauksim tā: Kristus no mirušiem Augšāmcēlies..” (Pashas stihira).

Augstisvētītie brāļi Virsgani, visgodājamie priesteri un diakoni, Dievu mīlošie inoki un inokiņas, mīļie brāļi un māsas – Latvijas Pareizticīgās Baznīcas bērni!

Ar lielu prieku no sirds apsveicu jūs visus gaišajos Kristus Augšāmcelšanās svētkos un sveicinu ar dzīvi apliecinošo Apustuļu sveicienu:

Kristus Augšāmcēlies!

Ir beidzies Lielais gavēnis, kura laikā mēs esam sagatavojuši sevi, lai tiktos ar Augšāmcēlušos Pestītāju: mēs atnesām Kungam savu grēku nožēlu, centāmies būt Dievnamā, dzīvojām atturībā, lūgšanā un labos darbos. Svētītājs Jānis Zeltamute raksta: ”Mēs esam nolikuši gavēņa nastu, bet nenoliksim tā augļus, ir pagājis garīgo varoņdarbu laiks, bet nevajadzētu beigties centieniem turpināt šos labos darbus; ir pagājis gavēnis, bet lai paliek dievbijība.”

Ciešanu nedēļā mēs pielūdzām Kristus ciešanas un mūsu Pestītāja Krusta ciešanas, godinot Viņa neizmērojamo pacietību. Un šodien mēs dzirdam Eņģeļu vārdus, kas vērsti mirrunesējām sievām: ”Ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem? Viņš nav šeit, bet ir augšāmcēlies” (Lk. 24:5-6). Visa mūsu kristīgā ticība balstās uz Augšāmcelšanās brīnumu. Kristus Pestītāja Augšāmcelšanās no mirušiem mums ir lielākais, priecīgākais un glābjošākais notikums.

Augšāmcelšanās svētku kanonā mēs dziedam: ”Tagad viss gaismas piepildījies.” Šajās svētajās dienās mūsu sirdis piepilda gaisma, prieks un cerība. Kristus Pasha patiešām ir lieli, gaiši un glābjoši ”svētku svētki un svinību svinības” (Pashas kanons). ”Kristus, uzceldamies no mirušiem,” raksta svētais Afanāsijs Lielais, ”visu cilvēka dzīvi pārvērta par svētkiem.” Pavadīsim šīs lielās svētās dienas mierā, mīlestībā, lūgšanās, patiesībā un labestībā.

Apmeklēsim slimnīcas, palīdzēsim slimajiem, nabadzīgajiem, vientuļajiem, bāreņiem un atraitnēm.

Sildīsim ar mūsu kristīgās sirds siltumu cietušos bēgļus no Ukrainas, palīdzēsim un sniegsim viņiem patvērumu. Atnesīsim mūsu patiesās lūgšanas Kungam Dievam un mūsu Visšķīstajai Valdniecei Dievadzemdētājai, lai karš beidzas un Ukrainā iestājas svētīgs miers, un Ukrainas tauta sāk atjaunošanas darbus savas zemes labklājībai un izaugsmei.

Paļaujoties uz mūsu Kungu un Pestītāju Jēzu Kristu, Kurš no mirušiem Augšāmcēlies, nebaidīsimies no grūtībām mūsu dzīves ceļā, ar lūgšanu un patiesu ticību nostāsimies uz mūsu pašu atjaunošanas, Evaņģēlija miera un patiesības ceļa. Jo uz šī ceļa Tas Kungs ir ar mums, kā Viņš ir apsolījis: ”Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Āmen.” (Mt. 28:20).

Mīļie brāļi un māsas, lai mūžīgais Pashas sveiciens sasilda jūsu sirdis un ienāk jūsu mājās, piepildot jūs ar ticību, cerību un mīlestību:

Kristus ir Augšāmcēlies!

Visu Dieva man uzticēto Vislatvijas Draudzi sirsnīgi sveicu Gaišajos Kristus Pashas svētkos, lūdzos par jūsu visu veselību un pestīšanu. Novēlu jums mieru, prieku, kristīgu sapratni, stipru veselību, dvēseles glābšanu un neizsīkstošu Dieva palīdzību.

Kristus patiesi ir Augšāmcēlies!

Mūsu Kunga Jēzus Kristus, Kurš Augšāmcēlies no mirušiem, žēlastība, Viņa Visšķīstās Mātes un visu svēto lūgšanas un mana Virsgana svētība lai ir ar jums visiem. Āmen.

Dieva Žēlastībā
Aleksandrs
Rīgas un visas Latvijas Metropolīts

Kristus Pasha,
Rīga,
2022. g.