20.augusts / 2020

Altārsvētki Kristus Apskaidrošanās klosterī un Bīskapa Aleksandra Arhiereja hirotonijas četrpadsmitā gadadiena

2020. gada 19. augustā, Kunga Dieva un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus Apskaidrošanās svētku dienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja svētku Dievišķo liturģiju Valgundes Kristus Apskaidrošanās klosterī. Visaugstisvētītajam Valdniekam līdzkalpoja Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs un Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs. Šajā dienā Latvijas Pareizticīgā Baznīca lūgšanās atzīmēja Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra Arhiereja hirotonijas četrpadsmito gadadienu.

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Virsganiem dievkalpojumā līdzkalpoja Rīgas prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, LPB Rīgas eparhijas sekretārs mitroforais virspriesteris Oļegs Peļevins, Valmieras apriņķa prāvests mitroforais virspriesteris Nikolajs Tihomirovs un Latvijas Pareizticīgās Baznīcas klēriķi. Dievkalpojumā lūdzās Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera igumene Magdalēna (Polin).  Dievkalpojumu filmēja LTV filmēšanas grupa, tā ieraksts LTV būs redzams 2020. gada 23. augustā plkst. 12:00 LTV1 kanālā.

Tāpat kā svētku priekšvakarā, dievkalpojums notika klostera pagalmā pie Kunga Apskaidrošanās baznīcas, jo nelielā klostera baznīca nespēj uzņemt visus dievlūdzējus, kuri šajās svētku dienās ierodās klosterī. Ar Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra svētību 19. augusta rītā no Rīgas bija organizēti autobusi svētceļniekiem no draudžu baznīcām.

Šajās Kristus Apskaidrošanās svētku dienās visa Latvijas Pareizticīgā Baznīca pienes savas lūgšanas mūsu Kungam Dievam, Viņa Visšķīstajai Mātei Valdniecei Dievadzemdētājai, svētmoceklim Jānim, Rīgas Arhibīskapam, svētajiem labticīgajiem kņaziem un mokucietējiem Borisam un Gļebam un visiem aizbildņiem Dieva priekšā, lai Kungs stiprina Augstisvētīto Bīskapu Aleksandru vēl ilgus jo ilgus gadus veikt savu atbildīgo kalpošanu par slavu Svētajai Kristus Baznīcai.

Trīskāršās ektēnijas laikā izskanēja pateicības lūgšanas par Augstisvētītā Bīskapa Aleksandra veselību par godu viņa Arhiereja hirotonijas četrpadsmitajai gadadienai. Izskanēja arī īpaši lūgumi par koronavīrusa pandēmijas pārtraukšanu.

Pēc Dievišķās liturģijas pie svētku ikonas un Dievmātes godājamās ikonas “Patiesi pienākas”, kas Kristus Apskaidrošanās klosterī no Rīgas tika nogādāta 17. augustā, tika nodziedāts svētku tropārs un augstiteikšana, pēc kuras Augstisvētītais Bīskaps Jānis nolasīja pateicības lūgšana Pestītājam par Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra veselību. Pēc tam Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs, ceļos nometies, nolasīja lūgšanau Vissvētajai Dievadzemdētājai “Patiesi pienākas”. Augstisvētītais Bīskaps Aleksandrs nolasīja lūgšanu jaunās ražas augļu iesvētīšanai un Visaugstisvētītais Valdnieks Metropolīts apslacīja augļus ar svētīto ūdeni.

Pēc ilgu gadu vēlējuma Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs vērsās pie garīdzniekiem, klostera iemītniecēm un ticīgajiem ar sprediķi par Kristus Apskaidrošanās svētkiem un apsveica Augstisvētīto Bīskapu Aleksandru viņa Arhiereja hirotonijas gadadienā, pasniedzot viņam ziedus un svēto prosforu.

LPB Rīgas prāvestības garīdznieku un ticīgo vārdā Augstisvētīto Bīskapu Aleksandru sveica apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks un Rīgas eparhijas sekretārs virspriesteris Oļegs Peļevins. Rīgas prāvests nolasīja apsveikumu, bet Rīgas eparhijas sekretārs pasniedza Bīskapam Aleksandram piemiņas dāvanu.

Bīskaps Aleksandrs savā atbildes uzrunā pateicās Visaugstisvētītajam Valdniekam par vērtīgo dāvanu, nepārtrauktajām lūgšanām un gādību par Daugavpils-Rēzeknes eparhiju, kā arī izteica pateicību par pamācībām un padomiem, kurus viņš saņem no Viņa Eminences kā gādīga garīgā tēva.  Savā uzrunā Bīskaps Aleksandrs uzsvēra, ka šajā dienā viņš īpaši lūdzās par visiem virsganiem, kuri piedalījās viņa bīskapa hirotonijā, un par Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra veselību, kurš trīs reizes bijais viņa hirotonijas dalībnieks – diakona, garīdznieka un arhiereja.  

Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera igumene Magdalēna (Polin) klostera māsu vārdā pateicās Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Vadītājam Visaugstisvētītajam Metropolītam Aleksandram par šodien kalpoto dievkalpojumu un pasniedza viņam svēto prosforu kā lūgšanu piemiņas zīmi. Igumene klostera māsu vārdā apsveica arī Augstisvētīto Bīskapu Aleksandru viņa hirotonijas gadadienā.

Dievkalpojuma noslēgumā Visaugstisvētītais Valdnieks Metropolīts svētīja ticīgos ar savu Virsgana svētību.

LPB preses dienests