10.aprīlis / 2020

Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra sprediķis Labās Vēsts Pasludināšanas Vissvētajai Dievadzmdētājai svētkos

Mīļotie tēvi, brāļi un māsas! Brāļi-virsgani, mani uzticamie palīgi, garīdznieki, diakoni, mūku kārtai piederīgie, ipodiakoni, psalmotāji, reģenti, lasītāji un dziedātāji, visi baznīcas kalpotāji, visi pareizticīgie kristieši! No sirds sveicu diženajos Labās Vēsts Pasludināšanas mūsu Vissvētajai Valdniecei Dievadzemdētājai un Mūžamjaunavai Marijai svētkos!

Šo svētku dievkalpojums ir īpaši aizkustinošs: Vinakts dievkalpojumā Polieleja laikā tiek dziedāta neparasta, reta augstiteikšana: “Ar Arheņģeļa vārdiem...”.

Kad Vissvētā Jaunava Marija dzīvoja Nācaretē, atrazdamās garīgā un miesas šķīstībā, viņgrinājās Svēto Rakstu lasīšanā un darot labus darbus, Viņai parādījās Erceņģelis Gabriels un pasludināja Viņai: “Priecājies, Svētītā, Tas Kungs ir ar Tevi! Tu esi svētīta starp sievām...”. Lielā samulsumā Viņa prātoja: “Ko gan nozīmē šis sveicinājums?” Ērceņģelis Gabriels Viņai sacīja: “Nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva. Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi Dēlu, un sauksi Viņa vārdu: Jēzus. Tasbūsliels, unViņusauksparVisaugstākā Dēlu...”.

Marija sacīja Erceņģelim: “Kā tas var notikt? Joesvīraneapzinos”. Erceņģelis Viņai atbildēja: “Svētais Gars nāks pār tevi, un Visuaugstākā spēks tevi apēnos, tāpēc Tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva Dēls”. Bet Marija sacīja: “Redzi, es esmu Tā Kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda”. Un eņģelis no Viņas aizgāja.

Baznīcas mantojums vēstī, ka Labās Vēsts Pasludināšana Vissvētajai Jaunavai notika 5499. gadā kopš Ādama, piecos dienā.

Šajā dienā, kā vēstī tautas sakāmvārds, “meita bizes nepin, bet putns ligzdu nevij”.

Labās Vēsts Pasludināšana Vissvētaia Dievadzmdētājai ir mūsu pestīšanas aizsākums, lieli svētki mums visiem. Tādēļ no sirds un pazemībā lūgsim Dievu, vērsīsimies ar kvēlu lūgšanu pie mūsu Vissvētās Valdnieces Dievadzmdētājas un Mūžamjaunavas Marijas, lai Viņa iestājas par ikvienu no mums, par Svēto Baznīcu, par visu mūsu valsti, tās iedzīvotājiem, paglābj mūs no slimībām un epidēmijas, pārklāj mūs ar savu Visvareno un Visspēcīgo Patvērumu.

Noteiktu apstākļu dēļ daudzi ticīgie lūdzas savās mājās. Bet mums jāatceras, ka Svētā Baznīca dzīvo ar lūgšanu un Sakramentu spēku. Katram pareizticīgam kristietim jāatceras, ka bez nožēlas un grēksūdzes, bez Svētajiem Nemirstīgajiem Dzīvudarošajiem un Pestījošajiem Sakramentiem neviens nevar glābties. Visas baznīcas ir atvērtas katru dienu, ikvienma ir iespēja izsūdzēt grēkus kopīgā vai individuālā grēksūdzē un saņemt Svētās Nemirstīgās Dzīvudarošās un Pestījošās Dāvanas katru dienu līdz 12.

Aicinu visus neslīgt izmisumā, cerēt un lūgties, lasīt Svētos Rakstus, pēc iespējas palīdzēt viens otram, stingri un negrozāmi izpildīt Latvijas valdības norādījumus un mūsu rīkojumus, ievērot higiēniskās piesardzības normas, kuras rekomendē Latvijas Veselības ministrija.

Lūgsimies viens par otru, par mūsu Svēto Baznīcu, par mūsu Latvijas valsti, par medicīnas darbiniekiem, kuri vīrišķīgi strādā, un par visiem Latvijas iedzīvotājiem. No sirds vērsīsimies ar kvēlu lūgšanu pie Vissvētās Dievadzmdētājas, lai ar Viņas aizstāvību Kungs novērš no mums visiem, no mūsu Latvijas un no visas pasaules šo epidēmiju.

Lūdzos par visiem un lūdzu jūsu svētās lūgšanas par mani. Vēlu visiem mieru, stipru ticību un cerību. Dieva svētība pār jums visiem un Vissvētās Dievadzemdētājas Patvērums pār visiem mums. Āmen.

Mīlestībā pret visiem,

Aleksandrs, Rīgas un visas Latvijas Metropolīts