22.augusts / 2018

Altārsvētki Kristus Apskaidrošanās klosterī

2018. gada 19. augustā, Kunga Dieva un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus Apskaidrošanās svētku dienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot Augstisvētītajam Daugavpils un Rēzeknes Bīskapam Aleksandram un Augstisvētītajam Jelgavas Bīskapam Jānim, Rīgas eparhijas vikāram,  kalpoja svētku Dievišķo liturģiju Kristus Apskaidrošanās klosterī. Šajā dienā Latvijas Pareizticīgā Baznīca lūgšanās atzīmēja Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra Arhiereja hirotonijas divpadsmito gadadienu.

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Virsganiem dievkalpojumā līdzkalpoja Rīgas prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, Kristus Apskaidrošanās klostera garīgais tēvs arhimandrīts Tihons (Kravčenko), Valmieras apriņķa prāvests mitroforais virspriesteris Nikolajs Tihomirovs, LPB Sinodes Izglītības un katehizācijas nodaļas vadītājs mitroforais virspriesteris Oļegs Peļevins, Daugavpils apriņķa prāvesta p.i. virspriesteris Dionīsijs Gorjunovs, Rēzeknes un Madonas apriņķu prāvests virspriesteris Viktors Teplovs  un Latvijas Pareizticīgās Baznīcas klēriķi. Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera igumene Magdalēna (Polin) ar klostera māsām un desmitiem dievlūdzēju. Dievkalpojumu filmēja LTV filmēšanas grupa, tā ieraksts LTV būs redzams 2018. gada 26. augustā plkst. 12:00.

Tāpat kā svētku priekšvakarā, dievkalpojums notika klostera pagalmā pie Kunga Apskaidrošanās baznīcas, jo nelielā klostera baznīca nespēj uzņemt visus dievlūdzējus, no kuriem daudzi bija ieradušies klosterī jau 17. augustā, kad ikgadējā Krusta gājiena laikā no Rīgas uz klosteri tika atnesta godājamā Dievmātes ikona „Patiesi Pienākas”. Ar Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra svētību šajā svētku dienas rītā no Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera bija organizēti autobusi svētceļniekiem, kuri vēlējās ierasties uz svētkiem Valgundes klosterī.

Šajās Kristus Apskaidrošanās svētku dienās visa Latvijas Pareizticīgā Baznīca pienes savas lūgšanas mūsu Kungam Dievam, Viņa Visšķīstajai Mātei valdniecei Dievadzemdētājai, svētmoceklim Jānim, Rīgas Arhibīskapam, svētajiem labticīgajiem kņaziem un mokucietējiem Borisam un Gļebam un visiem aizbildņiem Dieva priekšā, lai Kungs stiprina Augstisvētīto Bīskapu Aleksandru vēl ilgus jo ilgus gadus veikt savu atbildīgo kalpošanu par slavu svētajai Mātei Baznīcai.

Trīskāršās ektēnijas laikā izskanēja pateicības lūgšanas par Augstisvētītā Bīskapa Aleksandra veselību par godu viņa Arhiereja hirotonijas divpadsmitajai gadadienai.

Pēc Dievišķās liturģijas notika Krusta gājiens cauri klostera teritorijai ar  Kunga Apskaidrošanās svētku ikonu un godājamo Dievmātes ikonu „Patiesi Pienākas” , kas uz Kristus Apskaidrošanās klosteri tika atnesta Krusta gājienā no Rīgas 17. augustā.

Pēc Krusta gājiena un aizlūguma tika nolasītas lūgšanas svētkiem – Kunga Apskaidrošanās svētkiem un Dievmātes ikonai „Patiesi Pienākas”. Pēc tam tika nolasīta pateicības lūgšana Pestītājam par Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra veselību un lūgšana jaunās ražas augļu iesvētīšanai.

Pēc tam klostera pārzine igumene Magdalēna (Polin) pateicās Visaugstisvētītajam Metropolītam Aleksandram par veikto dievkalpojumu, apsveica ar notikušo divdesmito Krusta gājienu un pasniedza viņam svētīto prosforu.  Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Valdošais Virsgans Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, pateicies par apsveikumu, pasniedza igumenei Magdalēnai svētīto prosforu un apsveica Kristus Apskaidrošanās klostera altārsvētkos.

Pēc tam Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs apsveica Augstisvētīto Bīskapu Aleksandru viņa hirotonijas dienā. Bīskaps Aleksandrs savā atbildes uzrunā pateicās Visaugstisvētītajam Valdniekam par nepārtrauktajām lūgšanām un gādību par Daugavpils-Rēzeknes eparhiju, kā arī izteica pateicību par pamācībām un padomiem, kurus viņš saņem no Viņa Eminences kā gādīga garīgā tēva.  

Rīgas prāvestības garīdznieku un ticīgo vārdā Augstisvētīto Bīskapu Aleksandru sveica apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks un virspriesteris Oļegs Peļevins. Rīgas eparhijas klēriķi Augstisvētītajam Valdniekam dāvanā pasniedza svēto prosforu, ziedus un piemiņas panagiju.

Izskanēja arī apsveikums no Daugavpils-Rēzeknes eparhijas, kuru nolasīja Daugavpils prāvesta p.i. virspriesteris Dionīsijs Gorjunovs.

Klostera māsu vārdā Valdnieku Bīskapu apsveica Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera igumene Magdalēna (Polin).

Pēc tam Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs vērsās pie garīdzniekiem, klostera māsām un ticīgajiem ar sprediķi par Kristus Apskaidrošanās svētku tēmu.

Sprediķa noslēgumā Augstisvētīto Daugavpils un Rēzeknes Bīskapu Aleksandru apsveica neskaitāmi ticīgie, kuri piedalījās dievkalpojumā.

LPB preses dienests