18.jūlijs / 2018

Lūgšana svētmoceklim Jānim, Rīgas un Latvijas Arhibīskapam


Ak, svētlaimīgais svētmocekli tēvs Jāni, Dieva patiesības cīnītāj un svētās Kristus Ticības aizstāvi, svētās Baznīcas zaimotāju atmaskotāj, un ienaidnieku padzinēj, aizvainoto aizstāvi un visu uzticīgo ļaužu siltais lūdzējs Dieva priekšā. Tu ar visu savu dvēseli no jaunības Kristus baušļus esi iemīlējis. Ticības vajāšanas laikā, kā patiess gans neesi atstājis savas avis, moku ceļus izgājis: apsmieklu, ieslodzījumu, apmelojumus pārcietis un mocekļa vainagu uzņēmis, radis svētību to Kungu lūgt par mums. Zinām, ka Tu stāvot pie Visavaldītāja Troņa, rodi lielu uzdrīkstēšanos lūgšanās tā Kunga priekšā. Arī tagad pazemībā noliecam galvas un cītīgi lūdzamies: ak, ātrais mūsu aizstāvi, apgaismotāj, svētmocekli tēvs Jāni, uzklausi mūs grēciniekus un tavus necienīgos bērnus: izlūdzies Visžēlīgo Kungu un Visšķīsto un Vissvēto Dievmāti - svēto Pareizticību glabāt, mūsu Svēto Baznīcu stiprināt mierā, vienotībā un mīlestība, no Svētās Baznīcas atkritušos atgriezt, mūsu Latvijas Valsti mierā, kristīgā labdabībā un labklājībā saglabā, palīdzi arī mūsu prātus pildīt ne ar šī laika pasaulīgo niecību, bet lēnprātīgu Dieva gribas iepazīšanu. Ak, svētais Dieva izredzētais, neniecini mūs, kas uz tevi paļaujamies, ne vien no bēdām un skumjām mūs atbrīvot lūdzam, arī spēku un stingrību, augstsirdību un mīlestību, lai spētu panest postu, kas nācis pār mums. Izlūdz mums neatslābstošu pacietību līdz šīs zemes ceļu beigām, mierā ar Kungu un mūsu grēku piedošanu. Svētlaimīgais svētmocekli, lūdz Dievu Kungu un Glābēju Jēzu Kristu, Dieva Dēlu, lai mēs atbrīvotos no visa ļauna un saglabā šo Dievnamu, šo pilsētu, Latvijas Valsti un visus Tavus uzticamos ļaudis no posta, nelaimēm, slimībām, bada, uguns un ūdens, zobena un ienaidnieka, savstarpējām ķildām, no meliem un ļaunām sagadīšanām. Caur tavām lūgšanām noklīdušos uz patiesības ceļa uzved, vecos uzturi, jaunos dari prātīgus, bērnus un visus mūs, kas uz tevi paļaujamies, stiprini, lai vienmēr vienprātībā rastu mīlestību cits pret citu, apliecinot Tēvu un Dēlu un Svēto Garu, Vienbūdamo un Nedalāmo Trijādību, un tā kļūtu piederīgi Debesu Valstībai, kur slavē Visgodīgo un Diženo Vārdu, Vissvēto un Dzīvudarošo un Nedalāmo Trijādību.
 
Āmen
 
Tropārs svētmoceklim Jānim, 4. meld.
Saņemdams tikumus / un mantodams Apustuļu troni / tu darīji Dieva iedvesmotus darbus / skatīdams ceļu uz ausmu / un par taisnības vārdiem / un ticības dēļ tu lēji asinis / svētmocekli Jāni / lūdz Kristu Dievu / lai glābj mūsu dvēseles.
 
Kondaks svētmoceklim Jānim, 4.meld.
Kā svētītājs dievbijīgi dzīvoji / un mocekļa ceļu gāji / pagānu upurus noraidīji / aizstāvis tavām avīm biji / tevi godinot / skaņi saucam / ar savām lūgšanām aizstāvi mūs nedienās / mūsu tēvs Jāni.
 
Augstiteikšana
Mēs augsti teicam tevi, svētais svētmocekli tēvs Jāni, un godājam tavu svēto piemiņu, jo tu par mums lūdz Kristu, mūsu Dievu.